Opetussuunnitelma


Opintokokonaisuus 1: Leikit ja ryhmäytyminen, 30 tuntia

Oppilaat ja opettaja tutustuvat toisiinsa, opetustilaan ja tilankäyttöön liittyviin sääntöihin sekä myös teatterin tekemisen perusteisiin ja luodaan yhteiset säännöt ryhmässä toimimiselle. Harjoituksissa painottuvat erilaiset kuuntelemista, keskittymistä ja yhdessä tekemistä painottavat pelit ja leikit. Kontakti- ja luottamusharjoituksilla vahvistetaan ryhmän yhteistoimintaa ja havainnoidaan oman toiminnan vaikutusta muuhun ryhmään.


Opintokokonaisuus 2: Tarinat ja draaman kaari, 30 tuntia

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan teatterin perusteisiin eli tarinoihin luomalla niitä itse ja tutkimalla valmiita tarinoita. Tarinoissa keskitytään draaman kaaren hahmottamiseen eli alkuun, keskikohtaan ja loppuun. Tutustutaan tarinoiden dynamiikkaan, konfliktiin ja jännitteeseen. Tutkitaan myös hahmoja ja rooleja tarinoiden sisällä.


Opintokokonaisuus 3: Liike ja äänenkäyttö, 30 tuntia

Sisällön muodostavat liikkeen ja äänenkäytön kokeilut. Erilaisilla liikkeeseen innostavilla ja liikettä tutkivilla harjoitteilla rohkaistaan käyttämään kehoa monipuolisesti. Sama koskee äänenkäyttöä. Kurssilla lähestytään ääntä ja liikettä ensin erillisinä asioina ja lopulta rohkeasti yhdistäen. Perehdytään myös terveellisen ja hyvän puheäänen tuottamiseen. Tavoitteena on antaa oppilaille välineitä käyttää puhetta teatteritilassa sekä parantaa artikulaatiota, hengitystä ja puheen tuen löytämistä. Perehdytään myös erilaisiin äänenavaus- ja rentoutumisharjoitteisiin.


Opintokokonaisuus 4: Improvisaatio, 30 tuntia

Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan heittäytymiseen, iloiseen mokaamiseen ja ryhmän luottamuksen kasvattamiseen. Teatterillisten pelien ja leikkien kautta hahmotetaan ryhmänä toimimista ja yhteisen päämäärän eteen ponnistelua. Opintokokonaisuuden aikana improvisaatiotaidot syvenevät. Opetellaan mm. rooleja, tarjouksia, hyväksymistä, tarinankerrontaa.


Opintokokonaisuus 5: Näyttelijäntyön perusteet, 60 tuntia

Kurssilla tehdään erilaisia yksilö-, pari- ja ryhmätehtäviä, joiden kautta oppilas tutustuu näyttelijäntyöhön omakohtaisen ajattelun ja yhdessä tekemisen kautta. Tunnustellaan katsottuna olemista ja esiintyjyyden kehollisuutta. Haetaan kontaktia vastanäyttelijään, harjoitellaan kuuntelemista ja reagointia. Harjoitusten myötä oppilas omakohtaisesti kokee ja ymmärtää, mitä näyttelemiseen liittyvällä perussanastolla tarkoitetaan. Tutkitaan myös omaa lavalla oloa ja saadaan palautetta ryhmältä omasta esiintymisestä.


Opintokokonaisuus 6: Näyttelijäntyön jatko, 60 tuntia

Tekstilähtöinen työskentely, dialogit, lyhyet kohtaukset, monologit. Kehitetään omaa kohtausta tai monologia yhdessä ohjaajan kanssa. Oppilas harjoittelee ohjattavana olemista. Tutustutaan roolianalyysin tekoon, roolin ja tekstintulkinnan kehittelyyn. Tutkitaan myös suhdetta yleisöön. Seuraavat näyttelijäntyön käsitteet tulevat toiminnan kautta tutuksi: Konflikti, tahdon suunta, jännite. Tekstilähtöistä työskentelyä, joka tähtää esitykselliseen kokonaisuuteen


Teatteritaiteen työpajaopinnot, opintokokonaisuudet 7-10

Työpajoissa syvennetään teatteritaiteen ilmaisullista ja teknistä osaamista sekä teatteritietoutta.


Opintokokonaisuus 7: Teatterilajeihin tutustuminen, 60 tuntia

Teatterin eri lajityyppejä: pantomiimi, naamiotyöskentely, nukketeatteri, tanssiteatteri, musiikkiteatteri. Opintokokonaisuus voi sisältää esitysvierailuja, ulkopuolisia kouluttajia erityisistä lajityypeistä, mahdollisesti myös teoreettisia opintoja.


Opintokokonaisuus 8: Teatterin osa-alueisiin tutustuminen, 30 tuntia

Teatterin eri osa-alueita: valot, äänet, puvustus, lavastus. Suoritetaan yhdessä opintokokonaisuus numero 10 kanssa. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan teatteriesityksen valmistamisen eri työtehtäviin ryhmän vastatessa itse mm. lavastuksesta ja puvustuksesta pienryhmätyöskentelyllä opintokokonaisuudessa 10. Pyritään vierailemaan isossa ammattiteatterissa tutustumassa lavastamoon ja puvustamoon ja muuhun kulissien takaiseen työhön.


Opintokokonaisuus 9: Monimuotoiseen teatteriin tutustuminen, 90 tuntia

Monimuotoisen teatterin suuntauksia: performanssi, devising, nykyteatterin eri dramaturgioita: fragmentaarinen, non-lineaarinen, soveltavan teatterin alalajeja: näkymätön teatteri, forum-teatteri, tarinateatteri, prosessidraama. Tuotetaan ryhmälähtöinen esityskokonaisuus.


Opintokokonaisuus 10: Teatteriesityksen valmistaminen, 90 tuntia

Päättötyö, tekstilähtöinen produktio, jokainen oppilas tekee sekä roolityön että osallistuu produktion tuottamiseen valitsemallaan osa-alueella, esim. lavastus, puvustus, tarpeisto, ääni- ja, valosuunnittelu.